sports for children Shulyavka


096-663-5530
050-184-0527, 050-184-0526
362-1151, 066-771-0667
095-428-1256
457-1373, 067-406-0502
457-1373, 067-406-0502
510-6392
067-502-7193, 068-351-4129
Sports Complex KPI
Verhnekluchevaya 1/26 406-8623, 441-1728, 456-4046
572-9455, 453-1476
School of Wing Chun Kuen Phai
Vyborgskaya 82 093-786-7797