sports for children Lukyanovka


Sports judo club Ippon
Melnikova 4 485-0760, 233-0033, 096-241-3714
483-3444, 483-3490, 501-9212
383-7438, 067-401-6806
097-603-3799, 063-782-6028, 066-223-4860