sports for children Teremki-2


Wrestling School
Yakubovskogo 7-B 099-012-4376
250-1033, 250-1597
Kondei Aikido club
Lomonosova 60A 596-5696, 066-184-8829, 098-220-6308
093-087-1124, 095-287-3202, 093-243-5372
Training and Education Centre Chance
Yakubovskogo 7-B 587-7095, 068-123-9706
250-4380, 096-549-3871