sports for children Chokolovka


Kondei Aikido club
Prosvescheniya 3 063-391-1179, 050-061-8438
Martial Arts club Nikko
Ushinskogo 28 099-004-4039, 068-550-6277
067-320-4545
050-688-0147
Fitness club MyFit
Kadetskiy Guy 6 384-2055
Fitness club MyFit
Ushinskogo 28 220-4212
249-0032
242-4384, 093-073-1802
246-2297
Football club Arsenal
Vozduhoflotskiy 10 093-389-2602, 067-943-6329, 067-916-4243, 066-246-9971
050-358-6113
050-358-6113
097-953-6415, 098-949-5683