boxing Chokolovka


Martial Arts club Nikko
Ushinskogo 28 099-004-4039, 068-550-6277
067-320-4545
Fitness club MyFit
Kadetskiy Guy 6 384-2055
Fitness club MyFit
Ushinskogo 28 220-4212
246-2297