boxing Levoberezhnyi


Box and kickboxing club V-Ringe
Nikolsko-Slobodskaya 1-A 063-490-8754
063-381-1039
Fitness club Sportex
Raisy Okipnoy 9 239-1650, 063-224-9483
Fitness club SportLand
Nikolsko-Slobodskaya 1-A 281-0055