boxing Pecherskiy Center


Martial Arts club Slavia-Skif
Fizkulturnaya 1 093-051-8491
585-9743
331-7639, 067-936-5197