boxing Lesnoy


Fight Club Triada
Sholom Aleyhema 15 096-845-7961, 093-539-1020, 066-407-2617
CYSS 10
Sholom Aleyhema 5A 067-847-6265
CYSS 14
Sholom Aleyhema 5-A 513-7782, 513-2257, 063-876-8814, 063-396-0520, 067-600-4411
Sportclub Fighter
Lesnoy 17V 466-2579
222-4222