body-building Lesnoy


Gym Red Star
Volkova 10 518-7463, 068-123-8815
Fitness club Olimp
Bratislavskaya 14-B 067-385-8514, 066-342-8000, 097-257-2750
222-4222
362-0882, 067-714-6686
200-1336