kickboxing Lesnoy


Fight Club Triada
Sholom Aleyhema 15 096-845-7961, 093-539-1020, 066-407-2617
Sportclub Fighter
Lesnoy 17V 466-2579
222-4222