kickboxing Svyatoshino


Sportclub Ring
Lvovskaya 25 095-840-0763, 067-445-6464
442-0259
Fitness studio Attain
Verhovinnaya 6-A 332-9278, 063-782-3116