kickboxing Chokolovka


050-800-0196
Fitness club MyFit
Kadetskiy Guy 6 384-2055
Fitness club MyFit
Ushinskogo 28 220-4212
249-0032
Fitness Era Gym
Vozduhoflotskiy 80 227-1499, 096-425-1115, 067-921-9799, 093-225-9906, 099-630-3220
246-2297