aerobics Chokolovka


Fitness club MyFit
Kadetskiy Guy 6 384-2055
Fitness club MyFit
Ushinskogo 28 220-4212
249-0032
Fitness Era Gym
Vozduhoflotskiy 80 227-1499, 096-425-1115, 067-921-9799, 093-225-9906, 099-630-3220
Fitness club Natali-Sport
Kerchenskaya 7/7 241-1103, 096-594-0568
Fitness studio Flamingo
Vozduhoflotskiy 22 236-6385, 050-380-0934, 098-381-9232
246-2297
School of Gymnastics Terpsihora
Donetskaya 25 482-2541, 361-9585, 575-6484, 097-347-8186