sports for children Lesnoy


066-367-6808
Sportclub Fighter
Lesnoy 17V 466-2579
RVUFK
Mateyuka 4 513-9864, 544-3637, 067-405-0047
222-4222
050-900-0493
School of Traditional Aikido Takemusu Aiki
Putivlskaya 35 332-2949, 093-827-7087, 066-614-4853