sports for children Goloseevo


Wrestling School
Goloseevskiy 120-V 097-754-6133
Kondei Aikido club
Sechenova 9 066-776-3358, 099-669-5488
Gorbokon Sport Club
Frometovskaya 2 093-363-6333, 067-925-5919
257-2080, 095-554-4444
525-7727, 050-276-2541, 067-428-9366
257-8470, 537-1446