sports for children Shevchenkovskiy Center


Wrestling School
Zhilianskaya 46 098-911-5464, 098-772-7131
095-251-0005
Sports judo club Ippon
Turgenevskaya 3/9 485-0760, 233-0033, 096-241-3714
Sports judo club Ippon
Kominterna 4 235-8558, 234-5480, 067-632-1015, 067-561-2042
CYSS Spartak
Turgenevskaya 3/9 097-210-7898
Karate club Laggar
Yaroslavov Val 27 098-000-0808, 093-009-0020
Kiev Yoga Studio
Mihaylovskaya 12-B 383-8640, 050-163-6770
360-7800, 067-233-4112
067-315-6016, 067-503-7100
569-3297, 569-3298, 569-3299
Fitness studio Attain
Chapaeva 13 332-9278, 063-782-3116
Fitness studio Attain
Turgenevskaya 11 332-9278, 063-782-3116
093-689-9060, 067-941-2830
063-774-7220, 063-454-6142
244-1239, 244-1481 (внутренний 839)
230-2000, 230-2001
222-4222
486-5348, 486-5308
093-197-7161