aikido Shevchenkovskiy Center


Aikido Yoshinkan dojo Kiev Misogi
Turgenevskaya 3/9 050-381-9972, 068-127-8104
Aikido Yoshinkan dojo Kiev Misogi
Kominterna 4 066-102-0888
Aikido Kiyokan Dojo
Kominterna 4 097-994-9454
067-315-6016, 067-503-7100
482-0393, 067-441-4772
482-0393, 067-441-4772
Martial Arts club Kyuryukay
Kominterna 4 098-153-6878
Ukrainian real aikido center
067-345-3232, 097-264-9097
063-774-7220, 063-454-6142
234-4544