sports for children Syrets


Swimming pool Syrets
Kotovskogo 4 440-4611, 066-361-6050, 093-419-2399
Children's dance group Energy
Eleny Teligi 41 063-770-8201
Junior Sports Club Tovarisch
Dorogozhickaya 15-A 458-3574, 096-997-4458
440-8078, 050-382-4123
362-1151, 067-746-0104
066-282-9834
067-746-0104
Water aerobics club
Kotovskogo 4 596-4133, 097-232-9740, 099-437-0090, 063-329-7192
440-4611, 456-6240
229-8639