karate Syrets


229-8639
Slavic school of martial arts Zvychai
Kotovskogo 4 453-9488, 066-512-6643, 063-742-3001