aquafitness Syrets


Swimming pool Syrets
Kotovskogo 4 440-4611, 066-361-6050, 093-419-2399
Water aerobics club
Kotovskogo 4 596-4133, 097-232-9740, 099-437-0090, 063-329-7192