Sport clubs in Syrets


Swimming pool Syrets
Kotovskogo 4
Children's dance group Energy
Eleny Teligi 41
Junior Sports Club Tovarisch
Dorogozhickaya 15-A
Kiev Badminton Club
Kotovskogo 4
Boxing club Syrets
Kotovskogo 4
Water aerobics club
Kotovskogo 4
Yoga studio Anabena
Schuseva 44
Fitness studio GlamShape
Oleny Teligi 15A
Dance club Accent
Olzhicha 11
FitCurves fitness clubs
Schuseva 24
School of Wing Chun Kung Fu Wushu House of Eternal Spring
Oleny Teligi 35-A
Kung-fu school Dragon and Tiger
Bakinskaya 12
Slavic school of martial arts Zvychai
Kotovskogo 4