Nearby
Kotovskogo 4


Boxing club Syrets

Sports

boxing

Prices, UAH

Onetime: -
Month fee, from: 300

Address, phone

Syrets   Kotovskogo 4   063-728-4338
oleg_lyashenko@bk.ru