karate Novaya Darnitsa


Slavic school of martial arts Zvychai
Borispolskaya 10 453-9488, 066-512-6643, 063-742-3001