karate Novobelichi


332-8368, 050-932-0661
Martial Arts school Budokai Satori no Miti
Generala Naumova 35-B 093-790-4670