Sport clubs in Levoberezhnyi


Dance school Dusha Tantsa
Levoberezhnaya subway
Ishwara Yoga Center
Raisy Okipnoy 4-A
Training program Start tennis
Mariny Raskovoy 23-A
Box and kickboxing club V-Ringe
Nikolsko-Slobodskaya 1-A
Sportclub Budo
Mariny Raskovoy 11
Pilates and Yoga studio
Raisy Okipnoy 4-A
Sportcomplex Levoberezhnyi
Federation to promote sports and hand-to-hand fighting
Chelyabinskaya 5
Sportclub Berezniaki
Raisy Okipnoy 6
Fitness club Iron
Chelyabinskaya 2
Fitness club Sportex
Raisy Okipnoy 9
Fitness club SportLand
Nikolsko-Slobodskaya 1-A
FitCurves fitness clubs
Taijiquan School Wind-Thunder
Raisy Okipnoy 4-A