Nearby

Nearby

Nearby

Nearby

Nearby


Sports

taekwondo

Address, phone

Shevchenkovskiy Center     361-0295, 099-382-8420
yoj2003@ukr.net
Raduzhnyi     361-0295, 099-382-8420
Obolon     361-0295, 099-382-8420
Troeschina     361-0295, 099-382-8420
Levoberezhnyi     361-0295, 099-382-8420