Sport clubs in Raduzhnyi


Association of Trainers FCS Vershina
Staroselskaya 2
Shao Lin Kung-fu school
Raduzhnaya 17-B
Dance studio Bolshaya Peremena
Raduzhnaya 51
Football school Dneprovets
Serova 28
Soccer club Nika
Raduzhnaya 53