yoga Levoberezhnyi


Dance school Dusha Tantsa
Levoberezhnaya subway 453-9488, 066-512-6643, 063-698-8832
502-2718, 502-2704
Ishwara Yoga Center
Raisy Okipnoy 4-A 220-1114, 220-1115
360-7733
063-381-1039
Pilates and Yoga studio
Raisy Okipnoy 4-A 220-1114, 220-1115
Fitness club Sportex
Raisy Okipnoy 9 239-1650, 063-224-9483
Fitness club SportLand
Nikolsko-Slobodskaya 1-A 281-0055
096-627-8535