judo Lukyanovka


Sports judo club Ippon
Melnikova 4 485-0760, 233-0033, 096-241-3714
095-012-6763; 093-992-1553
486-7603