judo Minskiy


Sports judo club Ippon
Polyarna 8V 485-0760, 233-0033, 096-241-3714