shaping Minskiy


464-4266
099-063-9809
063-123-9430, 098-440-1082
430-8240, 430-4313
Fitness club SportLand
Berezhanskaya 22 490-7490
Fitness club Atletiko
Shahterskaya 5-E 229-1185, 096-514-8323, 093-580-6905, 067-443-8001