shaping Pervomayskiy


Sportclub Delta
Yerevanskaya 16 242-4066, 067-234-3008
242-3622
Fitness club Alice
Kurskaya 13-E 384-1309, 099-600-5158, 097-467-1507, 093-016-6989