shaping Vinogradar


228-5818, 096-707-2636
Sportclub Big Man
Stetsenko 19 449-4904, 067-317-2338, 067-664-0643
Sportclub Arena
Gongadze 3-B 353-0380
434-8140
Sportclub Nika
Marshala Grechko 14 222-9072, 422-0602
434-4077
Sportclub Temp
Gongadze 18B 434-8996, 068-359-4372, 063-253-9155
434-4125
Woman studio Body-Plastic
Zapadynska 9-A 063-251-7017, 063-887-9234, 097-280-8094
Fitness club Round
Svobody 2V 460-6033, 063-356-7928, 067-538-2916, 050-382-2595
Fitness club Condor
Svetlitskogo 28 433-0240, 050-381-1609, 050-311-8896
Fitness studio FitFox
Uzhviy 4 067-956-2686, 050-647-0620