shaping Podol


Swimming pool Vodnik
Voloshskaya 62 417-0166, 428-8078, 428-8620
425-5273
Fitness studio Attain
Mezhigorskaya 25 332-9278, 063-782-3116
Fitness club Atletiko
Naberezhno-Kreschatitskaya 13-B 353-9936, 067-440-6488
095-421-1585
093-766-0001
Dance and fitness Studio KV2
Mezhigorskaya 25 229-2259, 050-382-0542