swimming Podol


Swimming pool Vodnik
Voloshskaya 62 417-0166, 428-8078, 428-8620
Active Life Club Podolskiy
Yaroslavskaya 56-A 393-4343
417-4366
Synchronized Swimming club
Yaroslavskaya 56-A 067-736-8524
095-421-1585
232-7033