wrestling Podol


Swimming pool Vodnik
Voloshskaya 62 417-0166, 428-8078, 428-8620
Boxing Club Sparta
Konstantinovskaya 73 383-4945, 067-217-1576, 093-460-3869
425-3082
Fitness club Atletiko
Naberezhno-Kreschatitskaya 13-B 353-9936, 067-440-6488