yachting Podol


Kyiv Yacht School
Igorevskaya 12 227-5870, 050-523-0741