gymnastics Podol


067-720-6362
Fitness studio Attain
Mezhigorskaya 25 332-9278, 063-782-3116
Fitness club 5 Element
Elektrikov 29-A 351-7733