sambo Pervomayskiy


Self-defense club
Vozduhoflotskiy 10 066-522-2050, 063-376-4054
Sportclub Delta
Yerevanskaya 16 242-4066, 067-234-3008
Sports Complex CSCA
Vozduhoflotskiy 10 454-4190, 454-4305, 235-8963