Nearby
Vozduhoflotskiy 10

Nearby
Lesi Ukrainki 23

Nearby
Matveevskiy zaliv


Sports Complex CSCA

Sports

rowing track and field athletics shooting judo sambo boxing gymnastics swimming tennis fencing wrestling

Address, phone

Pervomayskiy   Vozduhoflotskiy 10   454-4190, 454-4305, 235-8963
cska.kiev.ua@ukr.net
Pechersk   Lesi Ukrainki 23   454-4190, 454-4305, 235-8963
Truhanov Ostrov   Matveevskiy zaliv   454-4190, 454-4305, 235-8963