skating Shulyavka


Bolshevik Mall Ice Arena
Getmana 6 200-0750