fitness Pozniaki


093-622-2234, 050-236-5516
095-138-9340, 096-954-3664
569-0111
502-1413
362-2308, 093-749-5381, 067-702-5671
223-3214, 223-3215
Health club FitnessReal
Dragomanova 31-V 575-4050
Sport Club Dobro
Anny Akhmatovoy 13-B 570-2550
Sports Complex Planeta Sport
Dragomanova 27-A (Pozniaki subway) 570-2165
575-6709
221-7828
361-1773
501-4806, 587-6936
573-8787
Energy Gym
Urlovskaya 23 362-8389
575-0357
Fitness Club AeroFit
Sribnokilska 12 229-6826
Fitness club FitnessTime
Eleny Pchelki 3-A 383-0696
501-7238, 097-905-3690
Fitness club Germes
Anny Akhmatovoy 2-A 098-938-9230, 067-525-3749
Fitness club SportLand
Grigorenko 23 390-3390
FitCurves fitness clubs
228-8170, 383-0994, 067-240-0404
FitCurves fitness clubs
503-0213, 067-410-0611
573-9390, 050-985-7761
575-9800
Fitness club Fitness City
Grigorenko 5-A 360-0825
Fitness club Atletiko
Urlovskaya 8-A 592-6337, 572-1658, 067-440-6484
Fitness club Atletiko
Koshitsa 1/38 067-225-7757
222-4222
099-458-1314, 099-483-3993
Health and gymnastics center
Nikolaya Bazhana 1-M 050-759-6648
Shaping club Enjoy
Grigorenko 26-A 575-4848, 093-673-4848
575-9270, 050-708-4884