acrobatics Pozniaki


Sport Club Dobro
Anny Akhmatovoy 13-B 570-2550
Studio for children Kolyoryky
Gryshka 6-A 066-750-3890, 093-161-6704
Health and gymnastics center
Nikolaya Bazhana 1-M 050-759-6648
575-9270, 050-708-4884