thai boxing Kharkovskiy


093-363-1660, 097-691-2390
Sportclub SportBaza
Gorlovskaya 226-228 097-092-3333, 063-203-5871
563-0000
Training and Education Centre Chance
Verbitskogo 7 331-6492, 095-351-0899
Fitness club Atletiko
Nikolaya Bazhana 5-G 562-8453, 067-440-6434
Fitness club Atletiko
Revutskogo 16-A 572-0330, 067-440-6477