dancing Bereznyaki


Yoga club Chaytanya
Shumskogo 1-A 220-2996, 067-443-7224
098-078-5838, 067-182-5057
294-1061, 294-1062
Sportclub Fenix
Berezniakovskaya 34 223-8018, 095-350-8642, 093-763-1833
Fitness club Fitness Life
Shumskogo 1-A 295-4380, 599-6252
FitCurves fitness clubs
553-3496, 067-446-5542, 093-229-9738
599-1960, 553-0707