Nearby
Nikolaya Amosova 9 (Protasov Yar)

Nearby
Polytehnicheskaya

Nearby
Truhanov island

Nearby
Moskovskiy 34-V


Snowboard and roller school Learn Ski & RollStorm

Sports

snowboard skiing roller sports water skis wakeboard

Prices, UAH

Onetime: -
Month fee, from: 989

Address, phone

Solomenka   Nikolaya Amosova 9 (Protasov Yar)   063-956-0194
konstantin.lenchik@gmail.com
KPI   Polytehnicheskaya   063-354-3617, 095-565-3962
rollstorm.net@ukr.net
Truhanov Ostrov   Truhanov island   063-956-0194
Obolon   Moskovskiy 34-V   063-354-3617, 095-565-3962
rollstorm.net@ukr.net